Новини BEAM

Важна информация

Общо събрание на акционерите – 02.2024

Протокол от решенията на съвета на директорите на “АЙ ТИ ЕФ Груп” АД
Покана до акционерите на “АЙ ТИ ЕФ Груп” АД
Образец на пълномощно за ОС

Общо събрание на облигационерите – 02.2024

Годишна справка за финансовото състояние

Year 2023

Декларация 100о – Изп. Директор – 31 Декември 2023
Декларация 100о – Съставител – 31 Декември 2023
Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 31 Декември 2023
Междинен финансов отчет за периода до 31 Декември 2023
Mеждинен доклад за дейността до 31 Декември 2023
Информация към годишната справка за финансовото състояние
Допълнителна информация към годишната справка за финансовото състояние
Годишен отчет за финансовото състояние по образец

2022

Доклад за дейността до 31 Декември 2022
Финансов отчет за периода до 30 Декември 2022
Вътрешна информация по чл.7 от Регл.596/2014, 31 Декември 2022
Информация към годишната справка за финансовото състояние, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 9 от правилата на BEAM
Допълнителна информация към годишната справка за финансовото състояние, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 9 от правилата на BEAM
Декларация 100о – Изп. Директор – 31 Декември 2022
Декларация 100о – Съставител – 31 Декември 2022
Справки по образец BEAM

Дружество използва информационен канал осигурен от Файненшъл Маркет Сървисиз ЕООД (https://www.x3news.com), за да предостави достъп на КФН, БФБ, сегмент beam и обществеността до финасовата си и друга информация, свързана с регулаторните изисквания.

Свържете се с нас

Контакти